บุคลากร

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

image

ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
image

วิชญสิทธิ์ อินทกุศล

นักวิทยาศาสตร์
image

อภิภู อริยชยุต

นักวิทยาศาสตร์
image

รันติกาล พ่อไชยราช

นักวิทยาศาสตร์
image

นิตยา รอดประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
image