เครื่องแยกสารและโปรตีนด้วยโครมา โตรกราฟฟี่ชนิดของเหลว (FPLC) รุ่น AKTA Avant 25

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแยกสารโปรตีนและทำให้บริสุทธิ์ โดยใช้หลักการของโครมาโตกราฟฟี่ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์

ระบบห้องเพาะเลี้ยงเซลล์ของศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายาอยู่ในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 1 (BSL 1)

เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิค ICP

เครื่องตรวจวัดปริมาณธาตุ ใช้วิเคราะห์หาปริมาณโลหะในตัวอย่างที่เป็นสารละลาย หรือในของแข็งที่สามารถย่อยได้
1 2 3 4