เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิค ICP

เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิค ICP

-สามารถทำงานได้ต่อเนื่องด้วยระบบฉีดสารอัตโนมัติ

-ใช้ระบบ quadrupole ในการคัดแยกประจุของธาตุ และมี octupole ช่วยกำจัดสิ่งรบกวน

-ช่วงการตรวจวัดที่ใช้จะอยู่ที่ 1-500 ppb

1.สารที่เตรียมมาต้องเป็นสารละลาย ตัวอย่างละ 10 ml

2.ธาตุที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ต้องไม่อยู่ในกลุ่มของ Internal standard เช่น 6Li, Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi เป็นต้น

ตัวอย่างต้องอยู่ในรูปของสารละลายใส ไม่มีตะกอน และไม่หนืด

เครื่องตรวจวัดปริมาณธาตุ ใช้วิเคราะห์หาปริมาณโลหะในตัวอย่างที่เป็นสารละลาย หรือในของแข็งที่สามารถย่อยได้