ระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์

ระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์

ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเซลล์ ได้แก่ Biosafety carbinet class II, CO2  incubator, Inverted microscope, Refrigerated centrifuge, Vortex mixture, Autoclave และ Hot air oven

ระบบห้องเพาะเลี้ยงเซลล์ของศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายาอยู่ในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 1 (BSL 1)