เตาเผาอุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียสรุ่น LT 15/11/P330 (ก) ใช้อุณหภูมิน้อยกว่า 500องศาเซลเซียส (ข) ใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 500 องศาเซลเซียส จนถึง 1000 องศาเซลเซียส (ค) ใช้อุณหภูมิมากกว่า 1000องศาเซลเซียส

เตาเผาอุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียสรุ่น LT 15/11/P330 (ก) ใช้อุณหภูมิน้อยกว่า 500องศาเซลเซียส (ข) ใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 500 องศาเซลเซียส จนถึง 1000 องศาเซลเซียส (ค) ใช้อุณหภูมิมากกว่า 1000องศาเซลเซียส

สามารถควบคุณอุณหูมิสูงสุดถึง 1100 องศาเซลเซียส ตัวเครื่องภายนอกทำด้วยสแตนเลสสตีล มีความคงทนแข็งแรง ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PID controller แผ่นให้ความร้อนทำจาก Ceramic โดยมีขดลวดความร้อนอยู่ภายในและง่ายต่อการซ่อมบำรุง

ใช้เผาตัวอย่างที่อุณหภูมิสูงสุด ถึง 1100 องศาเซลเซียส