เครื่องแยกสารและโปรตีนด้วยโครมา โตรกราฟฟี่ชนิดของเหลว (FPLC) รุ่น AKTA Avant 25

เครื่องแยกสารและโปรตีนด้วยโครมา โตรกราฟฟี่ชนิดของเหลว (FPLC) รุ่น AKTA Avant 25

1. โปรแกรมควบคุมและประมวลผลการทำงานของเครื่อง เป็นระบบ Multitasking สามารถสั่งเครื่องให้ทำการควบคุมและประมวลผลพร้อม ๆ กัน

 -มีโปรแกรมการทำงานสำเร็จรูปเป็นมาตรฐาน สามารถเลือกใช้จากในเครื่อง หรือสร้างโปรแกรมคำสั่งใหม่ได้ โดยมีรูปแบบของโปรแกรมที่สามารถเลือกใช้งานในเทคนิคต่างๆ เช่นAffinity Chromatography, Gel Filtration/ Size Exclusion Chromatography, Ion Exchange Chromatography and Hydrophobic Interaction Chromatography

 -โปรแกรม สามารถสั่งให้เครื่องทำงานแบบต่อเนื่องตามคำสั่งเดิมแต่ปรับเปลี่ยนสภาวะต่าง ๆในการทำงานแต่ละครั้ง เช่น อัตราการไหล หรือปริมาณสารตัวอย่างที่ใช้ได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถออกแบบการทดลอง และนำผลจากการทดลองมาสร้างเป็นรูปแบบในการวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์และตัดสินใจ (Design ofExperiments, DoE) ทำให้ใช้เวลาในการ ปรับสภาวะเพื่อการทำให้สารตัวอย่างให้บริสุทธิ์สั้นลง

2. สามารถปรับอัตราการไหลของสารละลายได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 0.01 – 25 มิลลิลิตรต่อนาที ทนความดันได้ถึง 100 บาร์ หรือ 1450psi

3. ส่วนตรวจวัดสารตัวอย่าง สามารถวัดสารได้ที่ความยาวคลื่น 190-700 นาโนเมตร สามารถเลือกวัดได้ 3 ความยาวคลื่นพร้อมกัน

4. .ส่วนเก็บตัวอย่างสารละลายบริสุทธิ์สามารถโปรแกรมการแยกเก็บสารละลายโดยอัตโนมัติสามารถควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นกับสารตัวอย่างได้


ตัวอย่างสารสกัดโปรตีนต้องผ่านการกรองหรือปั่นเหวียงเพื่อกำจัดตะกอนที่ไม่ละลาย


- ผู้ใช้บริการต้องเตรียมตัวอย่าง สารเคมี Column  Mobile phase และวัสดุที่จำเป็นมาใช้งานด้วยตนเอง


เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแยกสารโปรตีนและทำให้บริสุทธิ์ โดยใช้หลักการของโครมาโตกราฟฟี่ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์