เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง Real-time PCR

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมที่สามารถตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาได้ตลอดการทำงาน (Real-time PCR)

ชุดวิเคราะห์และติดตามการทำงานของเซลล์ In cell Analyzer

เครื่องถ่ายภาพเซลล์ ด้วยหลักการฟลูออเรสเซนส์ พร้อมโปรแกรมสำหรับประมวลผล

เครื่องแยกและวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ Flow cytometer

เป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมสำหรับประมวลผล

เครื่อง Microplate Reader ชนิด Multimode

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง เรืองแสง และเปล่งแสง จากการเกิดปฎิกิริยาของสารในถาดปฏิกิริยา สามารถวัดค่า Absorbance (UV-Vis), Fluorescence, Timed-resolving Fluorescence, Luminescence

เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง (Ultracentrifuge)

ใช้ในการปั่นเหวี่ยงสารที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากๆ เพื่อให้ตกตะกอน เช่น ไมโครพาร์ติเคิล นาโนพาร์ติเคิล
1 2 3 4