เครื่องปั้นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ Refrigerated Centrifuge

สามารถตั้งเวลาในการปั่นเหวี่ยงได้ตั้งแต่ 0 ถึง 9 ชั่วโมง 59 นาที สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10 ถึง +40 องศาเซลเซียส

เครื่องโครมาโตรกราฟฟี่ชนิดของเหลวความเร็วสูงชนิดกึ่งแยกสาร Preparative HPLC

เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาชนิดและปริิมาณของการโดยใช้หลักการโครมาโทกราฟฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง ใช้แยกและหาปริมาณสารโดยใช้ของเหลวเป็นตัวนำพา

เครื่องโครมาโตรกราฟฟี่ชนิดของเหลวความเร็วสูง Analytical HPLC

เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของสารประกอบที่สนใจที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง กระบวนการแยกสารจะใช้เทคนิคทางโครมาโทรกราฟี และสารที่ถูกแยกออกมาได้จะถูกตรวจวัดด้วยตัวตรวจวัดสัญญาณ ซึ่งมีทั้งวัดการดูดกลืนแสงยูวี และการหักเหแสง สัญญาณที่ตรวจวัดได้จะมีลักษณะเป็นพีค เพื่อนำมาประมวลผลต่อไป

เครื่องวิเคราะหขนาดโมเลกุลด้วย เทคนิค MALDI - TOF/TOF

เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาชนิดและมวลโมเลกุลของสารโดยใช้หลักการ MALDI-TOF

เครื่องวิเคราะห์ขนาดโมเลกุลด้วยโครมาโตรกราฟฟี่ชนิดของเหลว LC/MS/MS

เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารโดยใช้หลักการโครมาโทกราฟี แบบชองเหลวภายใต้ความดันสูงและแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิด ESI และ APCI

เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพสัตว์ทดลองด้วยระบบแสง (Optical In Vivo Imaging System)

เป็นเครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพสัตว์ทดลองขนาดเล็กแบบ Non-invasive สามารถถ่ายภาพแบบ 2 มิติ และวิเคราะห์ผลในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
1 2 3 4