image

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีฯ ครบรอบ 40 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 – 9.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

image

อบรม Forum on NMR for Bio-oil characterization

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.20 - 12.00 น.

image

โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่

เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

image

จดหมายข่าว ฉบับที่ 40

จดหมายข่าวประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565)

image

แบบประเมินความพึงพอใจ

หน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

1 2 3 4