image

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565) https://www.facebook.com/tusatofficial/