บุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

image

รศ.ดร. ไพรัช อุศุภรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
image

ศ.ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
บุคลากร

ศูนย์สัตว์ทดลอง

image

สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้

ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.
image

รศ.ดร.น.สพ.สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์

ที่ปรึกษาศูนย์สัตว์ทดลอง
image

Dr.Hou-Chun Chen

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
image

น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา

รองผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง
image

นพดล สุทธิรักษ์

นักวิชาการสัตวบาล
image

สุกัญญา ใหม่ซ้อน

นักวิชาการสัตวบาล
image

ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

นักวิทยาศาสตร์
image

สิริวรรณ ศรีวงค์

นักวิทยาศาสตร์
image

นพนันท์ โคตรสาอุประ

นักวิทยาศาสตร์
image

ศรายุทธ นาคสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
image

พิทักษ์ จุดประสงค์

พนักงานประจำห้องทดลอง
image

รุ่งรัตน์ ศรีประถม

พนักงานประจำห้องทดลอง
image

กรรณิการ์ พรมศิริ

พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
บุคลากร

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

image

ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
image

วิชญสิทธิ์ อินทกุศล

นักวิทยาศาสตร์
image

อภิภู อริยชยุต

นักวิทยาศาสตร์
image

รันติกาล พ่อไชยราช

นักวิทยาศาสตร์
image

นิตยา รอดประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บุคลากร

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

image

ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
image

นฤมล โต้ตอบ

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
image

ธนัชพร เฟื่องงามพร

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
image

ผุสดี ทองที่

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
image

อรนิตย์ มหาโภชน์

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
image

นิวพล สุขสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
image

ภัครดา ศรีสมุทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บุคลากร

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง

image

รศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย

ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง
image

ชาญณรงค์ พลับจุ้ย

รักษาการหัวหน้าหน่วยบริการเครื่องมือ/ นักวิทยาศาสตร์
image

ปิยะพงษ์ สอนแก้ว

นักวิทยาศาสตร์
image

ธนัชชา ชัยดา

นักวิทยาศาสตร์
image

อนุวัฒน์ รัศมีสมศรี

นักวิทยาศาสตร์
image

อนุพนธ์ แก้วมณีวัฒน์

นักวิทยาศาสตร์
image

ภัทรพร คงมี

นักวิทยาศาสตร์
image

ปวีณา ชูช่วย

นักวิทยาศาสตร์
image

สุกัญญา คุณแก้วอ้อม

นักวิทยาศาสตร์
image

นัทพงษ์ ธุวะคำ

นักวิทยาศาสตร์
image

ปวรวิสิฐ ไตรทิพย์มงคล

นักวิทยาศาสตร์
image

อรวรรณ ชัยลี

นักวิทยาศาสตร์
image

ดำรง อาดำ

นักวิทยาศาสตร์
image

กรกนก สิงหนุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
image

สาวิตรี ช่วยชูเชิด

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
image

ว่าที่ร้อยตรี ประกาสิทธิ์ ชุ่มชื่น

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
image

ชุติกาญจน์ คำสุข

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
image

สัญญา ขวัญทรัพย์กุล

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
บุคลากร

สำนักงานเลขานุการ

image

ผกาพันธ์ โสดามุข

เลขานุการ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
image

ธัญญมาศ บ่อน้ำเชี่ยว

รักษาการหัวหน้างานบริหารสำนักงาน
image

ไชยพจน์ จันทร์แสน

รักษาการหัวหน้างานบริหารวิชาการและวิจัย
image

นาตยา ชื่นอารมณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
image

สุภัสรา กฤษณาบัตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
image

สุพรรณี พิกุลทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
image

ชัชชวาลา เทพศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
image

ณัฐกมล แสงทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี
image

อมีนา คาหาปะนะ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
image

ศศินิภา วงค์ใจ

นักวิชาการเงินและบัญชี
image

พีรณัฐ บัวเขียว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
image